مدل رابطه ای چیست؟

“مدل رابطه ای” پایگاه داده را به عنوان مجموعه ای از روابط نشان می دهد. رابطه چیزی جز جدولی از ارزشها نیست . هر سطر در جدول مجموعه ای از مقادیر داده های مرتبط را نشان می دهد. این ردیف های جدول بیانگر یک موجودیت یا رابطه در دنیای واقعی است.

نام جدول و نام ستون برای تفسیر معنی مقادیر در هر سطر مفید هستند. داده ها به عنوان مجموعه ای از روابط نمایش داده می شوند. در مدل رابطه ای ، داده ها به صورت جداول ذخیره می شوند. با این وجود ، محل ذخیره فیزیکی داده ها مستقل از نحوه تنظیم منطقی داده ها است.

برخی از سیستم های معروف مدیریت پایگاه داده رابطه ای عبارتند از:

سرور DB2 و Informix Dynamic از IBM
Oracle و RDB از اوراکل
SQL Server و Access از مایکروسافت

مفاهیم مدل رابطه ای:

  1. صفت: هر ستون در یک جدول. صفات خصوصیاتی هستند که رابطه را تعریف می کنند. به عنوان مثال نام شماره دانشجویی و غیره.
  2. جداول : در مدل رابطه ای ، روابط در قالب جدول ذخیره می شوند. همراه با موجودیت های خود. یک جدول دارای دو ردیف و ستون ویژگی است. ردیف ها رکورد ها و ستون ها صفات را نشان می دهند.
  3. الگوی رابطه: الگوی رابطه، نام رابطه را با ویژگی های آن نشان می دهد.
  4. درجه: تعداد کل صفاتی که در رابطه وجود دارند، درجه رابطه نامیده می شود.
  5. تعداد عناصر: تعداد کل ردیف های موجود در جدول.
  6. ستون: ستون مجموعه ی مقادیر یک صفت خاص را نشان می دهد.
  7. کلید رابطه : هر سطر دارای یک ، دو یا چند صفت است که به آن کلید رابطه گفته می شود.
  8. دامنه صفت : هر صفت مقدار و دامنه از پیش تعریف شده دارد که به عنوان دامنه صفت شناخته می شود

محدودیت های یکپارچگی مدل رابطه ای

محدودیت های یکپارچگی رابطه در سیستم مدیریت پایگاه داده به شرایطی اطلاق می شود که باید برای یک رابطه معتبر وجود داشته باشد. این محدودیت های رابطه ای درسیستم مدیریت پایگاه داده از قوانین موجود در دنیای کوچکی مشتق شده است که پایگاه داده را نشان می دهد.

انواع مختلفی از محدودیت های یکپارچگی درسیستم مدیریت پایگاه داده وجود دارد. محدودیت های موجود در سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای بیشتر به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
محدودیت های دامنه
محدودیت های کلیدی
محدودیت های یکپارچگی ارجاعی

محدودیت های دامنه

اگر مقدار صفت در دامنه مربوطه ظاهر نشود یا از نوع داده مناسب نباشد ، می توان محدودیت های دامنه را نقض کرد.محدودیت های دامنه مشخص می کند که در هر لیست چه باشد و مقدار هرصفت باید منحصر به فرد باشد. این به عنوان انواع داده مشخص می شود که شامل انواع داده های استاندارد عدد صحیح ، اعداد واقعی ، رشته های طول متغیر و غیره است.

محدودیت های کلید

صفتی که می تواند به صورت منحصر به فرد یک تاپل را در یک رابطه شناسایی کند ، کلید جدول نامیده می شود. مقدار صفت برای تاپل های مختلف در رابطه باید منحصر به فرد باشد.

محدودیت های یکپارچگی ارجاعی

محدودیت های یکپارچگی ارجاعی در سیستم مدیریت پایگاه داده بر اساس مفهوم کلیدهای خارجی است. کلید خارجی صفت مهمی از رابطه است که باید در روابط دیگر به آن اشاره شود. حالت محدودیت یکپارچگی ارجاعی در جایی اتفاق می افتد که رابطه به یک صفت اصلی از یک رابطه متفاوت یا در همان رابطه اشاره داشته باشد. با این حال ، آن عنصر کلیدی باید در جدول وجود داشته باشد.

لطفا نظر بدهید