رئوس مطالب ذکر شده در فیلم آموزشی پیش نیازهای داشتن یک وب سایت

  • اهمیت داشتن وبسایت

  • انواع دامنه و روش ثبت آن

  • انواع هاست و روش خرید آن

  • روش ثبت نام در سایت ایرنیک و ثبت دامنه IR

  • روش بارگذاری سایت در هاست

لطفا نظر بدهید