طراحی و ساخت پایگاه داده
تعاریف:
پایگاه داده: مجموعه ای از داده ها که در یک جا و با قوانینی خاص سازماندهی شده تا بتوان به خوبی بازیابی کرد. در اینجا منظور نرم افزاری است که گروه همیاران دانش برای داده های سازمان با توجه به نوع داده طراحی کرده و پیاده سازی می‌کند.
مراحل انجام کار:
قدم اول: بررسی و سازماندهی داده ها.
قدم دوم: طراحی و ساخت نرم افزار.
قدم سوم: تست نرم فزار.
قدم چهارم: پیاده سازی و ورود داده ها به نرم افزار.
قدم پنجم: آموزش.